Skip to main content
Image

Všeobecné podmínky Bastion Holding BV

Všeobecné podmínky Bastion Holding BV

Verze: 1.2
Datum: 24 Leden 2023

Článek 1. Definice

V těchto všeobecných obchodních podmínkách i ve všech nabídkách, ujednáních nebo uzavírání smluv, na které se tyto všeobecné obchodní podmínky vztahují, platí následující definice:

1.1. Bastion Hotels: všechny pobočky soukromé společnosti s ručením omezeným Bastion Holding BV, jak v Nizozemsku, tak mimo něj, stejně jako všechny společnosti a společnosti přidružené k Bastion Holding BV, dceřiné společnosti a společnosti, bez ohledu na název.

1.2.Služby: v nejširším slova smyslu poskytování ubytování Bastion Hotels a/nebo poskytování (pokojových) prostor a/nebo jídla a/nebo nápojů se všemi souvisejícími činnostmi a/nebo službami.

1.3. Host: osoba (osoby), kterým Bastion Hotels musí poskytovat Služby na základě smlouvy uzavřené se Zákazníkem. Kde se v těchto podmínkách hovoří o termínu Host, zahrnuje to také osobu(y) doprovázející nebo doprovázející Hosta. Není-li v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, znamená Host nebo Zákazník jak Host, tak Zákazník.

1.4. Zákazník: fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Bastion Hotels smlouvu o poskytování Služeb. Zákazníkem se rozumí i zprostředkovatel, který uzavřel smlouvu o poskytování Služeb, ať již jménem svých vztahů či nikoli. Spotřebitelem je v těchto obchodních podmínkách i fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu svého povolání nebo podnikatelské činnosti.

1.5. Smlouva o hotelu: smlouva uzavřená mezi Bastion Hotels a Zákazníkem, podle níž Bastion Hotels poskytuje služby pro tohoto Zákazníka a/nebo Hosta za platbu Zákazníkem nebo Hostem. Tam, kde je v těchto podmínkách uvedeno jako hotelová smlouva, zahrnuje to také jakoukoli jinou smlouvu, pro kterou byly tyto podmínky prohlášeny za použitelné. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na Zákazníky, kteří uzavřeli Smlouvu o Hotelu prostřednictvím zprostředkovatele.

1.6. Online rezervace: Rezervace provedená pomocí rezervačního formuláře k uzavření hotelové smlouvy, která je dostupná na webových stránkách Bastion Hotels (www.bastionhotels.nl, www.bastionhotels.com, www.bestwesternschipholairport.nl). Online rezervace provedené prostřednictvím jiných webových stránek (zprostředkovatelů) mohou mít odlišné podmínky a nevztahuje se na ně Online rezervace, jak je uvedeno v těchto podmínkách.

1.7. Rezervace: Hotelová smlouva uzavřená písemně mezi Zákazníkem a Bastion Hotels, přičemž mezi Zákazníkem a Bastion Hotels je stanoveno, na jaké období a za jakých podmínek bude uzavřena Hotelová smlouva.

Článek 2. Použitelnost těchto podmínek

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky, smlouvy a uzavírání smluv s Bastion Hotels.

2.2. Nabídky, dohody nebo uzavření dohod, které se odchylují od těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou platné pouze tehdy, jsou-li výslovně písemně dohodnuty s Bastion Hotels. V takovém případě se odchylka vztahuje pouze na příslušnou nabídku, dohodu nebo uzavření smlouvy.

2.3. Host, zákazník nebo jakákoli jiná (právnická) osoba souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami, pokud to Bastion Hotels předem, výslovně a písemně neoznámí a potvrdí Bastion Hotels.

Článek 3. Uzavření Hotelové smlouvy

3.1. Veškeré nabídky na uzavření Hotelové smlouvy hotelu Bastion jsou nezávazné a v každém případě platí pouze v případě, že je kapacita hotelů Bastion dostatečná. V případě Online rezervace se předpokládá, že nabídka je co nejaktuálnější.

3.2. V případě, že Zákazník přijal nabídku a kapacita Bastion Hotels se ukáže jako nedostatečná, Bastion Hotels má právo ve lhůtě 5 dnů před prvním přenocováním nebo později, pokud nelze rozumně očekávat, že Bastion Hotels odvolat se na ustanovení popsané výše v článku 3.1 a může změnit nebo zrušit Hotelovou smlouvu. Nejprve se však bude hledat řešení podle ustanovení čl. 4.4 ohledně změn.

3.3 Rezervace je konečná až poté, co ji písemně potvrdí Zákazník nebo Bastion Hotels.

3.4. Smlouva o hotelu prostřednictvím Online rezervace je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník přijme nabídku odesláním rezervačního formuláře. Bastion Hotels potvrdí přijetí tohoto příspěvku e-mailem. Zákazník může vždy ukončit Hotelovou smlouvu bez potvrzení. To je v rozporu s článkem 3.3.

3.5. Každá hotelová smlouva uzavřená zákazníkem se považuje za uzavřenou částečně na náklady a riziko tohoto zákazníka. Jakákoli platba provedená hostem osvobodí zákazníka ve stejném rozsahu.

3.6. Pokud není výslovně písemně dohodnuto, Bastion Hotels nedluží zákazníkovi žádnou provizi ani provizi, ať už se jedná o jakýkoli název.

3.7. Bez ohledu na to, co je jinak stanoveno v těchto podmínkách, mohou Bastion Hotels v případě skupiny udělit zákazníkovi (držiteli opce) právo opce. Takové opční právo lze udělit pouze písemně. Pokud jiný Zákazník rovněž předloží Bastion Hotels nabídku na smlouvu o hotelu, Bastion Hotels o tom držitele opce informuje. Opční právo zaniká, pokud držitel opce neoznámí Bastion Hotels ve lhůtě stanovené Bastion Hotels, že si přeje opční právo využít.

3.8. Aniž by byla dotčena ustanovení tohoto článku, Bastion Hotels je oprávněn zrušit (Online) rezervaci, pokud se host nenahlásí první den rezervace do 12:00 hodin. Platební povinnost tím není dotčena. Toto ustanovení neplatí, pokud Zákazník poskytne záruku platby na rezervovanou dobu.

3.9. V případě změny data příjezdu a/nebo odjezdu zaniká původní definitivní Rezervace a po vzájemné konzultaci bude provedena nová definitivní Rezervace.

3.10. Bastion Hotels zpracovává informace na webových stránkách s největší pečlivostí, přesto se během přenosu dat a/nebo z důvodu technických poruch či jiných okolností může vyskytnout nepřesnost v datech a/nebo datech. Všechny online rezervace podléhají zjevným změnám a/nebo chybám. Pokud změny a/nebo chyby uvedené v tomto odstavci vedou ke změně ceny, má Zákazník nárok na bezplatné zrušení.

Článek 4. Povinnosti Bastion Hotels

4.1. Bastion Hotels zpřístupní Hostovi dohodnuté ubytování po sjednanou dobu a/nebo poskytne sjednané Služby v souladu se standardy kvality platnými v rámci Bastion Hotels.

4.2. Ustanovení dle čl. 4.1. popsané neplatí:
a. v případě vyšší moci, jak je popsáno v těchto podmínkách v článku o vyšší moci (článek 9);
b. pokud se Host nedostaví nebo se opozdí o více než půl hodiny;
C. pokud nebyly zálohové platby nebo průběžné platby uvedené v článku 7 uhrazeny nebo nebyly uhrazeny včas Zákazníkem;
d. pokud Zákazník z jakéhokoli důvodu neplní nebo plně nedodržuje závazky, které má Zákazník vůči Bastion Hotels.

4.3. Pokud není písemně dohodnuto jinak, Bastion Hotels zpřístupní Hostovi ubytování od 14:00 v den příjezdu do 12:00 v den odjezdu.

4.4. Bastion Hotels je oprávněn nabídnout Hostovi jiné hotelové ubytování, než jaké by bylo k dispozici na základě Smlouvy o Hotelu. V případě, že je to pro Hosta nevýhodné, má Host nebo Zákazník právo s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu o hotelu. V případě, že hotelové ubytování nabízené a akceptované Zákazníkem nebo Hostem je levnější než původní ubytování, Bastion Hotels dá částku úspory Hostovi nebo Zákazníkovi k dispozici. Bastion Hotels nebude za žádných okolností povinen platit žádnou další kompenzaci.

Článek 5. Skupinové rezervace

5.1. Rezervace deseti a více pokojů spadají do skupinových rezervací. Ustanovení týkající se skupinových rezervací platí, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení těchto podmínek. V případě rozporu mezi ustanoveními mají přednost ustanovení tohoto článku.

5.2. Zákazník může provést volitelnou rezervaci pro skupinovou rezervaci. Nepovinná rezervace vzniká až po jejím písemném potvrzení. Nepovinnou rezervaci lze provést maximálně 1 měsíc před datem příjezdu. Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, pozbývá volitelná rezervace automaticky platnosti. 

5.3. Konečná Rezervace je provedena až po jejím písemném potvrzení Klientem a potvrzení Klientovi ze strany Bastion Hotels. 

5.4. U skupinové rezervace platí, že klient může do 12:00 dne před datem příjezdu bezplatně snížit počet pokojů o 10 % z původní konečné rezervace.

5.5. Zvýšení počtu původně a definitivně rezervovaných pokojů lze provést pouze po konzultaci se společností Bastion Hotels. Společnost Bastion Hotels v žádném případě neodpovídá za případné zvýšení počtu původně a definitivně rezervovaných pokojů bez konzultace.

5.6. V případě úplného zrušení konečné rezervace do 1 měsíce před datem příjezdu nebudou účtovány žádné náklady. V případě úplného zrušení konečné rezervace v období od 1 měsíce do 1 týdne před datem příjezdu je klient povinen uhradit společnosti Bastion Hotels 50 % ceny ubytování. V případě úplného zrušení konečné rezervace méně než 1 týden před datem příjezdu je klient povinen uhradit společnosti Bastion Hotels 100 % nákladů na ubytování a případné rezervované skupinové večeře. V případě skupinových rezervací klient zajistí, aby společnost Bastion Hotels obdržela jmenný seznam hostů nejpozději 7 pracovních dnů před datem příjezdu.

5.7. Nejpozději 1 měsíc před datem příjezdu je třeba u společnosti Bastion Hotels zaručit 100 % celkové hodnoty rezervace. 
Záloha musí být připsána na bankovní účet Bastion Hotels jeden měsíc před datem příjezdu. Záruka kreditní kartou musí zaručit celkovou hodnotu rezervace nejpozději 1 měsíc před datem příjezdu. To neplatí, pokud má klient u společnosti Bastion Hotels platné číslo dlužníka. 

5.8. V případě změny data příjezdu a/nebo odjezdu u úplné konečné rezervace původní data pozbývají platnosti a konečná rezervace bude po vzájemné dohodě přesunuta na požadovaná data v závislosti na dostupnosti. Pokud to dostupnost neumožňuje, automaticky se na vás vztahují storno podmínky (článek 5.6).

5.9. V případě, že klient nedodrží předchozí články, bude společnost Bastion Hotels považovat konečnou rezervaci za zrušenou. Toto zrušení se považuje za zrušení určité rezervace ze strany klienta (článek 5.6). Klient je nadále povinen zaplatit společnosti Bastion Hotels storno poplatek.

Článek 6. Zrušení

6.1. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena ustanovení těchto obchodních podmínek. Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost zákazníka a/nebo třetích stran podle obecného práva.

6.2. Hotelová smlouva je neodvolatelná a nelze ji zrušit.

6.3. Konkrétně u online rezervací neexistuje právo na zrušení pro spotřebitele v souladu s článkem 6:230p nizozemského občanského zákoníku.

6.4. Pokud platí a/nebo je uvedeno na webových stránkách Bastion Hotels konkrétní pravidlo zrušení, bude to považováno za trvalou součást nabídky a to platí pro ustanovení tohoto článku týkající se neodvolatelnosti. Zákazník má poté možnost zrušit, jak je uvedeno na webových stránkách Bastion Hotels. Pokud se zákazník již přihlásil online, zrušení již není možné, pokud není uvedeno jinak.

6.5. Zrušení musí být provedeno písemně, včetně online prostřednictvím příslušného nástroje/formuláře (www.bastionhotel.nl), e-mailem a datováno.

6.6. S výhradou ustanovení o skupinových rezervacích (článek 5), není-li písemně dohodnuto jinak, lze rezervaci bezplatně zrušit do 12:00 hodin před dnem příjezdu.

Článek 7. Ceny a platby

7.1. Ceny se mohou lišit podle typu ubytování, dne, času rezervace, platebních podmínek a storno podmínek.

7.2. Zákazník dluží Bastion Hotels částky uvedené ve smlouvě o hotelu. Host je vždy spoluodpovědný za úhradu celkových nákladů na pobyt. Bastion Hotels může zákazníkovi a/nebo hostovi účtovat příplatek za speciální služby, jako je použití parkovací garáže, telefonu, trezoru atd. Náklady jsou jasně sděleny.

7.3. Všechny účty, včetně účtů za zrušení nebo nedostavení se, zaplatí zákazník a/nebo host v hotovosti nebo, je-li to výslovně dohodnuto, do 14 dnů od data vystavení faktury. Jako místo platby je určena příslušná lokalita Bastion Hotels, ke které se faktura vztahuje.

7.4. Má se za to, že Zákazník uzavírá Hotelovou smlouvu nebo jakoukoli jinou smlouvu jménem každého Hosta. Host svým vystoupením dává najevo, že byl oprávněn jej v tomto ohledu zastupovat.

7.5. Platba se provádí v eurech. Pokud Bastion Hotels akceptuje platbu v cizí měně, bude platit tržní sazba platná v té době. Bastion Hotels je oprávněn účtovat si maximálně 10 % z částky v cizí měně jako administrativní náklady v případě platby v cizí měně.

7.6. Bastion Hotels má právo odmítnout šeky, žirové platební karty a jiné podobné platební prostředky nebo jiné platební prostředky než ty, které jsou uvedeny výše, nebo k jejich přijetí připojit určité podmínky. Kromě toho je na Bastion Hotels, jaké platební metody jsou nabízeny. V případě online rezervace budou možnosti platby sděleny v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Bastion Hotels je oprávněn požadovat (část) platbu předem. To platí pro všechny typy rezervací a tato částka je nakonec zúčtována s konečnou částkou k úhradě. V případě zrušení bude již zaplacená částka vrácena co nejdříve, nejpozději do 14 dnů.

7.7. Pokud Host/Zákazník během svého pobytu využije Služby Bastion Hotels, Bastion Hotels je oprávněn požadovat již platbu za zakoupené Služby.

7.8. Pokud host/zákazník nesplní své platební povinnosti včas, bude informován o pozdní platbě ze strany Bastion Hotels a Bastion Hotels poskytl Zákazníkovi lhůtu 14 dnů na splnění svých platebních povinností. , po zaplacení nebyla provedena v této 14denní lhůtě, bude z dosud dlužné částky dlužen zákonný úrok a Bastion Hotels je oprávněn účtovat si náklady na mimosoudní vymáhání, které jí vznikly. Tyto náklady na inkaso dosahují maximálně: 15 % z nesplacených částek do 2 500 EUR; 10 % na dalších 2 500 EUR a 5 % na dalších 5 000 EUR s minimem 40 EUR, =. Bastion Hotels se může od uvedených částek a procent odchýlit ve prospěch zákazníka.

Článek 8. Odpovědnost

8.1. Tento článek platí pouze v případě, že Zákazník je (právnická) osoba jednající v rámci výkonu svého povolání nebo podnikání. V případě spotřebitele-zákazníka je odpovědnost Bastion Hotels omezena v rozsahu povoleném zákonem.

8.2. Pokud nedojde k úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Bastion Hotels, Bastion Hotels nepřijímá žádnou odpovědnost v jakékoli formě.

8.3. Pokud nedojde k úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Bastion Hotels, Bastion Hotels nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené na vozidlech nebo na vozidlech Hosta.

8.4. Pokud nedojde k úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Bastion Hotels, Bastion Hotels nepřijímá žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo komukoli nebo čemukoli jako přímý nebo nepřímý důsledek jakékoli vady nebo čehokoli v, v nebo na jakémkoli movitém nebo nemovitém majetku. majetek, jehož je Bastion Hotels vlastníkem, nájemcem nebo nájemcem nebo který je jinak k dispozici Bastion Hotels.

8.5. Odpovědnost Bastion Hotels nikdy nepřekročí hodnotu hotelové smlouvy nebo náhradu škody, kterou kryje pojišťovna Bastion Hotels, nebo škodu, kterou uhradí jakákoli jiná třetí strana Bastion Hotels.

8.6. Bastion Hotels je zákazníkem plně odškodněn s ohledem na jakýkoli nárok nebo jakýkoli název, který Host a/nebo jakákoli třetí strana uplatňuje nebo může vznést vůči Bastion Hotels v souvislosti s nároky v nejširším slova smyslu hotelové smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené zákazníkem. Tato povinnost odškodnění se vztahuje i na Hotelovou smlouvu, pokud byla z jakéhokoli důvodu zcela nebo zčásti zrušena.
Článek 9. Vyšší moc

9.1. Vyšší moc zahrnuje: nemoc personálu, která přiměřeně znemožňuje obchodní operace, válku, válečné nebezpečí, nepokoje, stávku nebo průmyslovou okupaci, poškození vodou, obtěžování, terorismus, požár, povodeň, vládní opatření.

9.2. V případě vyšší moci mohou Bastion Hotels smlouvu zrušit nebo pozastavit. V takovém případě není ze strany Bastion Hotels žádná povinnost uhradit jakoukoli škodu.

9.3. Výše uvedené platí také v případě, že vyšší moc nastane u osob a/nebo služeb a/nebo institucí, které Bastion Hotels využívá při plnění smlouvy o hotelu nebo jakékoli jiné smlouvy. To také zahrnuje to, co se stane výše uvedeným osobám a/nebo službám a/nebo institucím jako odkladná nebo rozhodná podmínka nebo selhání výše uvedených osob a/nebo služeb a/nebo institucí. Bastion Hotels není povinen prokazovat svůj vliv na své podnikání.

9.4. Článek 9 se použije pouze v případě, že Zákazník je (právnická osoba) jednající v rámci výkonu svého povolání nebo podnikání. V případě spotřebitele-zákazníka se jedná pouze o případ vyšší moci, pokud je to právně možné.

Článek 10. Rozhodné právo a spory

10.1. Nizozemské právo se vztahuje na všechny smlouvy bez ohledu na název.

10.2. S výhradou níže uvedených ustanovení a pokud tomu neodporují kogentní právní předpisy (např. pokud jde o spotřebitelské spory), všechny spory, které mohou vzniknout ze smlouvy, na kterou se vztahují tyto obchodní podmínky, zcela nebo zčásti, budou řešeny soudem. v Utrechtu, pokud Bastion Hotels nedá přednost soudci v místě bydliště zákazníka a/nebo hosta.

10.3. V případě sporu, který podle pravidel nizozemského procesního práva spadá do absolutní kompetence okresního soudu, subdistrict, bude tento spor řešit výhradně příslušný soud, subdistrict.

10.4. Případná neplatnost jednoho nebo více ustanovení podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Pokud se ustanovení z jakéhokoli důvodu ukáže jako neplatné, má se za to, že Bastion Hotels a zákazník a/nebo host se dohodli na platném ustanovení, které se co nejvíce přibližuje neplatnému ustanovení co do rozsahu a rozsahu.

Stáhněte si všeobecné obchodní podmínky v PDF .

Nejnižší cena je zaručena

Parkování zdarma

Wifi zdarma

Plaťte bezpečně online, prostřednictvím účtu nebo kreditní karty.
  • Ideal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Sofort
  • Mister Cash
  • CBC
  • JCB
  • Paypal
  • Maestro