Skip to main content
Image

Allmänna villkor Bastion Holding BV

Allmänna villkor Bastion Holding BV

Version: 1.3
Datum: 24 Jan 2023

Artikel 1. Definitioner

I dessa allmänna villkor samt alla erbjudanden, avtal eller ingående av avtal som dessa allmänna villkor gäller gäller följande definitioner:

1.1. Bastion Hotels: alla filialer till det privata aktiebolaget Bastion Holding BV, både i och utanför Nederländerna, samt alla företag och företag som är anslutna till Bastion Holding BV, dotterbolag och företag, oavsett namn.

1.2.Tjänster: i ordets vidaste mening, tillhandahållande av boende och/eller tillhandahållande av (rums)utrymme och/eller mat och/eller dryck med alla tillhörande aktiviteter och/eller tjänster.

1.3. Gäst: den eller de personer som Bastion Hotels måste tillhandahålla tjänsterna till på grundval av ett avtal som ingåtts med en kund. Där i dessa villkor termen Gäst hänvisas till, inkluderar detta även den eller de personer som följer med eller följer med Gästen. Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor, avser Gäst eller Kund både Gästen och Kunden.

1.4. Kund: den fysiska eller juridiska person som har slutit avtal med Bastion Hotels om tillhandahållande av tjänster. Med kund avses även den förmedlare som har slutit avtal om tillhandahållande av Tjänster, oavsett om det är i hans/hennes relations namn eller ej. En fysisk person som inte agerar i utövandet av sitt yrke eller verksamhet benämns även som Konsument i dessa villkor.

1.5. Hotellavtal: det avtal som ingåtts mellan Bastion Hotels och Kunden enligt vilket Bastion Hotels, mot betalning av Kunden eller Gästen, tillhandahåller Tjänster för denna Kund och/eller Gäst(er). Där i dessa villkor hänvisas till som hotellavtal, inkluderar detta även alla andra avtal som dessa villkor har förklarats tillämpliga på. Dessa villkor gäller även för kunder som har ingått ett hotellavtal genom en mellanhand.

1.6. Onlinebokning: Bokningen som görs med hjälp av bokningsformuläret för att ingå ett hotellavtal som finns tillgängligt på Bastion Hotels webbplats (www.bastionhotels.nl, www.bastionhotels.com, www.bestwesternschipholairport.nl). Onlinebokningar som görs via andra webbplatser (förmedlare) kan ha andra villkor och omfattas inte av en onlinebokning som avses i dessa villkor.

1.7. Bokning: Hotellavtalet som ingåtts skriftligen av Kunden och Bastion Hotels, varvid det upprättas mellan Kunden och Bastion Hotels under vilken period och under vilka villkor Hotellavtalet kommer att verkställas.

Artikel 2. Tillämpligheten av dessa villkor

2.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden, avtal och ingående av avtal med Bastion Hotels.

2.2. Erbjudanden, avtal eller ingående av avtal som avviker från dessa allmänna villkor är endast giltiga om det uttryckligen överenskommits med Bastion Hotels skriftligen. I så fall gäller avvikelsen endast det aktuella erbjudandet, avtalet eller ingåendet av avtalet.

2.3. Såvida det inte har meddelats i förväg, uttryckligen och skriftligen till Bastion Hotels och bekräftats av Bastion Hotels, samtycker Gästen, Kunden eller någon annan (juridisk) person till dessa Allmänna Villkor.

Artikel 3. Ingående av hotellavtalet

3.1. Alla erbjudanden om ingående av ett hotellavtal från Bastion Hotel är utan förpliktelser och gäller i alla fall endast i den mån Bastion Hotels kapacitet är tillräcklig. Vid en onlinebokning förutsätts att erbjudandet är så aktuellt som möjligt.

3.2. För det fall Kunden har accepterat ett erbjudande och Bastion Hotels kapacitet visar sig vara otillräcklig, har Bastion Hotels rätt, inom en period av 5 dagar före första övernattning eller senare, om Bastion Hotels inte rimligen kan förväntas åberopa bestämmelsen enligt beskrivningen ovan under artikel 3.1 och kan ändra eller säga upp Hotellavtalet. En lösning kommer dock först att sökas i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.4 om ändringar.

3.3 En reservation är endast slutgiltig efter att bokningen har bekräftats skriftligen av kunden eller av Bastion Hotels.

3.4. Ett hotellavtal genom en onlinebokning ingås i det ögonblick som kunden accepterar erbjudandet genom att skicka in bokningsformuläret. Bastion Hotels kommer att bekräfta mottagandet av denna anmälan via e-post. Kunden kan alltid säga upp Hotellavtalet utan bekräftelse. Detta strider mot artikel 3.3.

3.5. Varje hotellavtal som ingåtts av en kund anses ha ingåtts delvis på denna kunds bekostnad och risk. Varje betalning från en gäst kommer att frige kunden i samma utsträckning.

3.6. Såvida det inte uttryckligen har överenskommits skriftligen, är Bastion Hotels inte skyldig en kund någon provision eller provision, oavsett namn.

3.7. Utan att det påverkar övriga bestämmelser i dessa villkor, kan Bastion Hotels ge en optionsrätt till en Kund (optionsinnehavaren) i händelse av en grupp. Sådan optionsrätt kan endast meddelas skriftligen. Om en annan Kund också lämnar ett erbjudande till Bastion Hotels om hotellavtal kommer Bastion Hotels att informera optionsinnehavaren om detta. Optionsrätten upphör om optionsinnehavaren inte inom den av Bastion Hotels angivna fristen har meddelat Bastion Hotels att man önskar utnyttja optionsrätten.

3.8. Utan att det påverkar bestämmelserna i denna artikel, har Bastion Hotels rätt att avboka en (online) bokning om en gäst inte har anmält sig på den första bokningsdagen senast kl. 12.00. Detta påverkar inte betalningsskyldigheten. Denna bestämmelse gäller inte om Kunden lämnar betalningsgaranti för den reserverade perioden.

3.9. I händelse av en ändring av ankomst- och/eller avresedatum kommer den ursprungliga, definitiva bokningen att upphöra och en ny definitiv bokning kommer att göras i ömsesidigt samråd.

3.10. Bastion Hotels sammanställer informationen på webbplatsen med största noggrannhet, dock kan vid överföring av data och/eller på grund av tekniska fel eller andra omständigheter felaktigheter i uppgifterna och/eller uppgifterna förekomma. Alla onlinebokningar som görs är föremål för uppenbara ändringar och/eller fel. Om ändringar och/eller fel som avses i detta stycke leder till att priset ändras har Kunden rätt till kostnadsfri avbokning.

Artikel 4. Skyldigheter för Bastion Hotels

4.1. Bastion Hotels kommer att göra det överenskomna boendet tillgängligt för Gästen under den överenskomna perioden och/eller tillhandahålla de överenskomna Tjänsterna i enlighet med de kvalitetsstandarder som gäller inom Bastion Hotels.

4.2. Bestämmelsen enligt ovan under artikel 4.1. beskrivna gäller inte:
a. vid force majeure som beskrivs i dessa villkor i artikeln om force majeure (artikel 9);
b. om gästen inte dyker upp eller är mer än en halvtimme försenad;
c. om förskottsbetalningar eller mellanbetalningar som avses i artikel 7 inte har betalats eller inte har betalats i tid av kunden;
d. om Kunden inte eller inte fullt ut följer de skyldigheter som Kunden har mot Bastion Hotels, oavsett anledning.

4.3. Om inget annat avtalats skriftligen kommer Bastion Hotels att göra boendet tillgängligt för Gästen från klockan 14 på ankomstdagen till klockan 12 på avresedagen.

4.4. Bastion Hotels har rätt att erbjuda Gästen annat hotellboende än vad som skulle göras tillgängligt enligt Hotellavtalet. I händelse av att detta är obekvämt för Gästen har Gästen eller Kunden rätt att säga upp Hotellavtalet med omedelbar verkan. I händelse av att hotellboendet som erbjuds och accepteras av kunden eller gästen är billigare än det ursprungliga boendet, kommer Bastion Hotels att göra beloppet för besparingarna tillgängligt för gästen eller kunden. Bastion Hotels kommer under inga omständigheter att vara skyldiga att betala någon ytterligare ersättning.

Artikel 5. Gruppreservationer

5.1. Bokningar med tio rum eller fler räknas som gruppbokningar. Bestämmelserna om gruppbokningar gäller utan att det påverkar övriga bestämmelser i dessa villkor. I händelse av konflikt mellan bestämmelserna ska bestämmelserna i denna artikel ha företräde.

5.2. En kund kan göra en valfri bokning för en gruppbokning. En valfri bokning är inte giltig förrän den har bekräftats skriftligen. En valfri bokning kan göras upp till högst 1 månad före ankomstdatumet. Om det inte uttryckligen har avtalats skriftligen, upphör en frivillig bokning automatiskt att gälla därefter. 

5.3. En slutgiltig bokning är inte genomförd förrän den har bekräftats skriftligen av kunden och bekräftats till kunden av Bastion Hotels. 

5.4. När det gäller en gruppbokning gäller att kunden fram till kl. 12.00 dagen före ankomstdagen fritt kan minska antalet definitivt bokade rum med 10 %.

5.5. En ökning av antalet rum som ursprungligen och slutgiltigt reserverats kan endast ske i samråd med Bastion Hotels. Bastion Hotels är inte på något sätt ansvarigt för en eventuell ökning, utan samråd, av antalet rum som ursprungligen var definitivt reserverade.

5.6. Inga kostnader kommer att debiteras vid en fullständig avbokning av en slutlig bokning upp till 1 månad före ankomstdatum. Vid en fullständig avbokning av en slutgiltig bokning mellan 1 månad och 1 vecka före ankomstdatum är kunden skyldig att betala Bastion Hotels 50 % av boendet. I händelse av en fullständig avbokning av en slutgiltig bokning mindre än 1 vecka före ankomstdatumet är kunden skyldig att ersätta Bastion Hotels med 100 % för boendet och eventuella reserverade gruppmiddagar. Kunden ska se till att Bastion Hotels, när det gäller gruppbokningar, har tillgång till en namnlista över gästerna senast 7 arbetsdagar före ankomstdagen.

5.7. Senast 1 månad före ankomstdatum ska 100 % av det totala bokningsvärdet garanteras hos Bastion Hotels. 
En förskottsbetalning ska ha satts in på Bastion Hotels bankkonto en månad före ankomstdagen. En kreditkortsgaranti ska garantera det totala bokningsvärdet senast 1 månad före ankomstdagen. Detta gäller inte om kunden har ett giltigt gäldenärsnummer hos Bastion Hotels. 

5.8. Om ankomst- och/eller avresedatumet för en fullständig slutlig bokning ändras, upphör de ursprungliga datumen att gälla och den slutliga bokningen flyttas till de önskade datumen i ömsesidigt samråd, i mån av tillgänglighet. Om det inte är möjligt att göra detta kommer du automatiskt att omfattas av villkoren för uppsägning (artikel 5.6).

5.9. Om kunden inte uppfyller kraven i de föregående artiklarna kommer Bastion Hotels att anse att den slutliga bokningen är annullerad. Denna avbokning kommer att betraktas som en avbokning av en definitiv bokning från kundens sida (artikel 5.6). Kunden förblir skyldig att betala Bastion Hotels avbokningsavgift.

Artikel 6. Avbokning

6.1. Bestämmelserna i denna artikel gäller utan att det påverkar övriga bestämmelser i dessa villkor. Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte kundens och/eller tredje parts ansvar enligt allmän lag.

6.2. Ett hotellavtal är oåterkalleligt och kan inte sägas upp.

6.3. Specifikt för onlinebokningar finns det ingen rätt till upplösning för konsumenter, i enlighet med artikel 6:230p i den nederländska civillagen.

6.4. Om en specifik avbeställningsregel gäller och/eller nämns på Bastion Hotels hemsida kommer detta att ses som en permanent del av erbjudandet och detta gäller bestämmelserna i denna artikel om oåterkallelighet. Kunden har då möjlighet att avboka enligt vad som står på bastion Hotels hemsida. Om Kunden redan har checkat in online är avbokning aldrig möjlig igen, om inte annat anges.

6.5. Avbokning måste göras skriftligen, inklusive online via lämpligt verktyg/formulär (www.bastionhotel.nl), via e-post och daterad.

6.6. Med förbehåll för bestämmelserna om gruppbokningar (artikel 5), om inte annat skriftligen överenskommits, kan en bokning avbokas kostnadsfritt fram till kl. 12.00 före ankomstdagen.

Artikel 7. Priser och betalning

7.1. Priserna kan variera per typ av boende, dag, tid för bokning, betalningsvillkor och avbokningsvillkor.

7.2. Kunden är skyldig Bastion Hotels de belopp som anges i Hotellavtalet. Gästen är alltid medansvarig för att betala den totala kostnaden för vistelsen. Bastion Hotels kan ta ut en extra avgift av kunden och/eller gästen för speciella tjänster såsom användning av parkeringsgarage, telefon, kassaskåp, etc. Kostnader kommuniceras tydligt.

7.3. Alla räkningar, inklusive räkningar för avbokning eller utebliven ankomst, kommer att betalas av Kunden och/eller Gästen kontant eller, om uttryckligen överenskommits, inom 14 dagar från fakturadatum. Den relevanta platsen för Bastion Hotels som fakturan avser anges som betalningsplats.

7.4. Kunden anses ingå hotellavtalet eller något annat avtal för varje gästs räkning. Genom att infinna sig indikerar Gästen att Kunden var behörig att företräda honom i detta avseende.

7.5. Betalning sker i euro. Om Bastion Hotels accepterar betalning i utländsk valuta gäller den då gällande marknadskursen. Bastion Hotels har rätt att ta ut högst 10 % av beloppet i utländsk valuta som administrationskostnad vid betalning i utländsk valuta.

7.6. Bastion Hotels har rätt att neka checkar, girokort och andra liknande betalningsmedel, eller andra betalningsmedel än de som nämns ovan, eller förbinda vissa villkor för att acceptera detta. Vidare är det upp till bastion Hotels vilka betalningsmetoder som erbjuds. Vid en onlinebokning kommer betalningsalternativen att meddelas i god tid innan avtalet ingås. Bastion Hotels har rätt att kräva (en del av) förskottsbetalning. Detta gäller alla typer av bokningar och detta belopp avräknas i slutändan med det slutliga beloppet som ska betalas. Vid avbokning återbetalas redan inbetalt belopp så snart som möjligt, senast inom 14 dagar.

7.7. Om Gäst/Kund använder sig av Bastion Hotels Services under sin vistelse har Bastion Hotels rätt att redan nu kräva betalning för de köpta tjänsterna.

7.8. Om Gästen/Kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser i tid kommer denne att informeras om försenad betalning av Bastion Hotels och Bastion Hotels har gett Kunden en frist på 14 dagar på sig att fortfarande fullgöra sina betalningsåtaganden. , efter betalning. inte har gjorts inom denna 14-dagarsperiod, kommer lagstadgad ränta att betalas på det belopp som fortfarande är skyldigt och Bastion Hotels har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnader som uppstår. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % på nästa € 2 500 och 5 % på nästa € 5 000 med ett minimum av € 40, =. Bastion Hotels kan komma att avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för Kunden.

Artikel 8. Ansvar

8.1. Denna artikel gäller endast om Kunden är en (juridisk) person som agerar i utövandet av sitt yrke eller verksamhet. När det gäller en konsument-kund är Bastion Hotels ansvar begränsat i den utsträckning som lagen tillåter.

8.2. Såvida det inte föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Bastion Hotels sida, accepterar Bastion Hotels inget ansvar i någon som helst form.

8.3. Såvida det inte föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Bastion Hotels sida, tar Bastion Hotels inget ansvar för skador som orsakats på eller med Gästens fordon.

8.4. Såvida det inte föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Bastion Hotels sida, tar Bastion Hotels inget ansvar för skada som direkt eller indirekt uppstår på någon eller något som är en direkt eller indirekt följd av något fel eller vad som helst i, i eller på någon lös eller fast egendom. egendom till vilken Bastion Hotels är ägare, arrendator eller hyresgäst eller som på annat sätt är tillgänglig för Bastion Hotels.

8.5. Ett ansvar för Bastion Hotels kommer aldrig att överstiga värdet av Hotellavtalet eller ersättningen för skada som täcks av Bastion Hotels försäkringsbolag eller skadan som ersatts av någon annan tredje part till Bastion Hotels.

8.6. Bastion Hotels är helt skadeslös av kunden med avseende på alla anspråk, eller oavsett namn, som en gäst och/eller tredje part hävdar eller kan göra mot Bastion Hotels med avseende på anspråken, i ordets vidaste bemärkelse, av hotellavtalet eller något annat avtal som ingåtts av kunden. Denna ersättningsskyldighet gäller även Hotellavtalet om det av någon anledning har upplösts helt eller delvis.
Artikel 9. Force majeure

9.1. Force majeure inkluderar: sjukdom bland personal som rimligen omöjliggör affärsverksamhet, krig, krigsfara, upplopp, strejk eller industriell ockupation, vattenskador, ofredande, terrorism, brand, översvämning, statliga åtgärder.

9.2. I händelse av force majeure kan Bastion Hotels antingen häva eller avbryta avtalet. I så fall föreligger ingen skyldighet för Bastion Hotels att ersätta eventuell skada.

9.3. Ovanstående gäller även om force majeure inträffar med personer och/eller tjänster och/eller institutioner som Bastion Hotels använder vid fullgörandet av Hotellavtalet eller något annat avtal. Detta inkluderar också vad som inträffar för ovannämnda personer och/eller tjänster och/eller institutioner som ett suspensivt eller resolutivt villkor eller försummelse av ovan nämnda personer och/eller tjänster och/eller institutioner. Bastion Hotels är inte skyldigt att visa dess inflytande på sin verksamhet.

9.4. Artikel 9 gäller endast om Kunden är en (juridisk) person som agerar i utövandet av sitt yrke eller verksamhet. När det gäller en konsument-kund föreligger endast force majeure i den mån detta är juridiskt möjligt.

Artikel 10. Tillämplig lag och tvister

10.1. Nederländsk lag gäller för alla avtal, oavsett namn.

10.2. Med förbehåll för bestämmelserna nedan och om inte tvingande lagbestämmelser motsätter sig detta (såsom när det gäller konsumenttvister), kommer alla tvister som kan uppstå från ett avtal som dessa villkor gäller, helt eller delvis, avgöras av domstolen i Utrecht, såvida inte Bastion Hotels föredrar att ge domaren för kundens och/eller gästens hemvist.

10.3. I händelse av en tvist som, enligt reglerna i nederländsk processrätt, faller inom distriktsdomstolens absoluta behörighet, kommer denna tvist att avgöras exklusivt av den behöriga domstolen, subdistrict.

10.4. Eventuell ogiltighet av en eller flera bestämmelser i villkoren påverkar inte giltigheten av de övriga bestämmelserna. Om en bestämmelse, av någon anledning, visar sig vara ogiltig, anses Bastion Hotels och Kunden och/eller Gästen ha kommit överens om en giltig bestämmelse som närmar sig den ogiltiga bestämmelsen så nära som möjligt till omfattning och omfattning.

Ladda ner de allmänna villkoren i PDF .

Lägsta pris är garanterat

Gratis parkering

Gratis wifi

Betala säkert online, med konto eller kreditkort.
  • Ideal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Sofort
  • Mister Cash
  • CBC
  • JCB
  • Paypal
  • Maestro