Skip to main content
Image

Generelle vilkår og betingelser Bastion Holding BV

Generelle vilkår og betingelser Bastion Holding BV

Version: 1.2
Dato: 24. Jan 2023

Artikel 1. Definitioner

I disse almindelige forretningsbetingelser samt alle tilbud, aftaler eller indgåelse af aftaler, som disse generelle handelsbetingelser gælder for, gælder følgende definitioner:

1.1. Bastion Hotels: alle filialer af anpartsselskabet Bastion Holding BV, både i og uden for Holland, samt alle selskaber og selskaber tilknyttet Bastion Holding BV, datterselskaber og selskaber, uanset navn.

1.2. Tjenester: i ordets bredeste betydning, Bastion Hotels' levering af indkvartering og/eller tilvejebringelse af (værelses)plads og/eller mad og/eller drikkevarer med alle tilknyttede aktiviteter og/eller tjenester.

1.3. Gæst: den eller de personer, som Bastion Hotels skal levere Tjenesterne til på grundlag af en aftale indgået med en Kunde. Hvor der i disse vilkår og betingelser henvises til udtrykket gæst, omfatter dette også den eller de personer, der ledsager eller ledsager gæsten. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser, betyder gæst eller kunde både gæsten og kunden.

1.4. Kunde: den fysiske eller juridiske person, der har indgået en aftale med Bastion Hotels om levering af tjenester. Kunden skal også forstås som den formidler, der har indgået en aftale om levering af Tjenester, uanset om det er i hans/hendes relationers navn eller ej. En fysisk person, der ikke handler i udøvelsen af sit erhverv eller sin virksomhed, betegnes også som Forbruger i disse vilkår og betingelser.

1.5. Hotelaftale: den aftale, der er indgået mellem Bastion Hotels og kunden, hvorefter Bastion Hotels mod betaling fra kunden eller gæsten leverer ydelser til den pågældende kunde og/eller gæst(er). Hvor der i disse vilkår og betingelser omtales som hotelaftale, omfatter dette også enhver anden aftale, som disse vilkår og betingelser er erklæret gældende for. Disse vilkår og betingelser gælder også for kunder, der har indgået en hotelaftale gennem en mellemmand.

1.6. Online reservation: reservationen foretaget ved hjælp af reservationsformularen til at indgå en hotelaftale, der er tilgængelig på Bastion Hotels hjemmeside (www.bastionhotels.nl, www.bastionhotels.com, www.bestwesternschipholairport.nl). Onlinereservationer foretaget via andre websteder (formidlere) kan have andre vilkår og betingelser og er ikke dækket af en onlinereservation som nævnt i disse vilkår og betingelser.

1.7. Reservation: Hotelaftalen indgået skriftligt af Kunden og Bastion Hotels, hvorved det er etableret mellem Kunden og Bastion Hotels, i hvilken periode og under hvilke betingelser Hotelaftalen vil blive gennemført.

Artikel 2. Anvendelse af disse vilkår og betingelser

2.1. Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle tilbud, aftaler og indgåelse af aftaler med Bastion Hotels.

2.2. Tilbud, aftaler eller indgåelse af aftaler, der afviger fra nærværende almindelige forretningsbetingelser, er kun gældende, såfremt det er udtrykkeligt skriftligt aftalt med Bastion Hotels. I så fald gælder afvigelsen alene det pågældende tilbud, aftale eller aftaleindgåelse.

2.3. Medmindre det er meddelt på forhånd, udtrykkeligt og skriftligt til Bastion Hotels og bekræftet af Bastion Hotels, accepterer gæsten, kunden eller enhver anden (juridisk) person disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 3. Indgåelse af hotelaftalen

3.1. Alle tilbud om indgåelse af en Hotelaftale fra Bastion Hotel er uforpligtende og gælder under alle omstændigheder kun i det omfang Bastion Hotels kapacitet er tilstrækkelig. Ved en Online reservation forudsættes det, at tilbuddet er så aktuelt som muligt.

3.2. Såfremt Kunden har accepteret et tilbud, og Bastion Hotels kapacitet viser sig at være utilstrækkelig, har Bastion Hotels ret inden for en periode på 5 dage før første overnatning eller senere, hvis Bastion Hotels ikke med rimelighed kan forventes at påberåbe sig bestemmelsen som beskrevet ovenfor under artikel 3.1 og kan ændre eller annullere Hotelaftalen. Der søges dog først en løsning i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 4.4 vedrørende ændringer.

3.3 En reservation er først endelig, efter at reservationen er blevet skriftligt bekræftet af kunden eller af Bastion Hotels.

3.4. En Hotelaftale ved hjælp af en Onlinereservation indgås i det øjeblik, Kunden accepterer tilbuddet ved at indsende reservationsformularen. Bastion Hotels bekræfter modtagelsen af denne indsendelse via e-mail. Kunden kan altid opsige Hotelaftalen uden bekræftelse. Dette er i modstrid med artikel 3.3.

3.5. Hver Hotelaftale indgået af en Kunde anses for delvist indgået for denne Kundes regning og risiko. Enhver betaling fra en Gæst frigiver Kunden i samme omfang.

3.6. Medmindre det er udtrykkeligt skriftligt aftalt, skylder Bastion Hotels ikke en kunde nogen provision eller kommission, uanset navn.

3.7. Uden at det berører de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser, kan Bastion Hotels give en kunde (optionsindehaveren) en optionsret i tilfælde af en gruppe. En sådan optionsret kan kun gives skriftligt. Såfremt en anden Kunde også afgiver tilbud til Bastion Hotels om en Hotelaftale, vil Bastion Hotels informere optionsindehaveren herom. Optionsretten bortfalder, hvis optionsindehaveren ikke inden for den af Bastion Hotels angivne frist har meddelt Bastion Hotels, at denne ønsker at gøre brug af optionsretten.

3.8. Uden at det berører bestemmelserne i denne artikel, er Bastion Hotels berettiget til at annullere en (online) reservation, hvis en gæst ikke har meldt sig på reservationens første dag inden kl. 12.00. Dette påvirker ikke betalingsforpligtelsen. Denne bestemmelse gælder ikke, hvis Kunden stiller betalingsgaranti for den reserverede periode.

3.9. I tilfælde af en ændring i ankomst- og/eller afrejsedato, vil den oprindelige, endelige reservation bortfalde, og en ny endelig reservation vil blive foretaget i gensidig samråd.

3.10. Bastion Hotels sammenstiller oplysningerne på hjemmesiden med største omhu, dog kan der under overførsel af data og/eller på grund af tekniske fejl eller andre omstændigheder forekomme unøjagtigheder i data og/eller data. Alle online reservationer er med forbehold for åbenlyse ændringer og/eller fejl. Såfremt ændringer og/eller fejl som nævnt i dette afsnit medfører prisændring, er Kunden berettiget til vederlagsfrit fortrydelsesret.

Artikel 4. Forpligtelser for Bastion Hotels

4.1. Bastion Hotels vil stille den aftalte bolig til rådighed for gæsten i den aftalte periode og/eller levere de aftalte ydelser i overensstemmelse med de kvalitetsstandarder, der gælder inden for Bastion Hotels.

4.2. Bestemmelsen som ovenfor under artikel 4.1. beskrevet gælder ikke:
a. i tilfælde af force majeure som beskrevet i disse vilkår og betingelser i artiklen om force majeure (artikel 9);
b. hvis gæsten ikke dukker op eller er mere end en halv time forsinket;
c. hvis de i artikel 7 nævnte forudbetalinger eller mellembetalinger ikke er blevet betalt eller ikke er blevet betalt rettidigt af Kunden;
d. hvis Kunden ikke eller fuldt ud overholder de forpligtelser, som Kunden har over for Bastion Hotels, uanset årsagen.

4.3. Medmindre andet er skriftligt aftalt, stiller Bastion Hotels boligen til rådighed for gæsten fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 12.00 på afrejsedagen.

4.4. Bastion Hotels er berettiget til at tilbyde gæsten anden hotelophold, end der ville blive stillet til rådighed i henhold til hotelaftalen. I tilfælde af at dette er ubelejligt for gæsten, har gæsten eller kunden ret til at opsige Hotelaftalen med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af, at den hotelindkvartering, der tilbydes og accepteres af kunden eller gæsten, er billigere end den oprindelige indkvartering, vil Bastion Hotels stille beløbet af besparelserne til rådighed for gæsten eller kunden. Bastion Hotels vil under ingen omstændigheder være forpligtet til at betale yderligere kompensation.

Artikel 5. Gruppereservationer

5.1. Reservationer på 10 værelser eller derover hører under gruppereservationer. Bestemmelserne om gruppereservationer gælder med forbehold af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne har bestemmelserne i denne artikel forrang.

5.2. En kunde kan foretage en valgfri reservation for en gruppereservation. En valgfri reservation er først gældende, når den er blevet bekræftet skriftligt. En valgfri reservation kan foretages op til højst 1 måned før ankomstdatoen. Medmindre det udtrykkeligt er skriftligt aftalt, udløber en valgfri reservation automatisk derefter. 

5.3. En endelig reservation er først blevet gennemført, når den er blevet bekræftet skriftligt af kunden og bekræftet til kunden af Bastion Hotels. 

5.4. Med hensyn til en gruppereservation gælder det, at en kunde indtil kl. 12.00 dagen før ankomstdatoen frit kan reducere antallet af værelser, der er endeligt reserveret, med 10 %.

5.5. En forøgelse af antallet af værelser, der oprindeligt og definitivt var reserveret, kan kun ske i samråd med Bastion Hotels. Bastion Hotels er på ingen måde ansvarlig for en eventuel forøgelse uden forudgående høring af antallet af værelser, der oprindeligt var endeligt reserveret.

5.6. Der opkræves ingen gebyrer i tilfælde af fuld annullering af en endelig reservation op til 1 måned før ankomstdatoen. I tilfælde af en fuldstændig annullering af en endelig reservation mellem 1 måned og 1 uge før ankomstdatoen er kunden forpligtet til at betale Bastion Hotels 50 % af overnatningsbeløbet. I tilfælde af en fuldstændig annullering af en endelig reservation mindre end 1 uge før ankomstdatoen er kunden forpligtet til at tilbagebetale Bastion Hotels 100 % af indkvarteringen og eventuelle reserverede gruppemiddage. Kunden skal sikre, at Bastion Hotels er i besiddelse af listen over gæsternes navne senest 7 arbejdsdage før ankomstdatoen i forbindelse med gruppereservationer.

5.7. Senest 1 måned før ankomstdatoen skal 100 % af den samlede reservationsværdi garanteres hos Bastion Hotels. 
Et forskud skal være indbetalt på Bastion Hotels' bankkonto en måned før ankomstdatoen. En kreditkortgaranti skal garantere den samlede reservationsværdi senest 1 måned før ankomstdatoen. Dette gælder ikke, når kunden har et gyldigt debitornummer hos Bastion Hotels. 

5.8. I tilfælde af en ændring af ankomst- og/eller afrejsedatoer for en fuld endelig reservation bortfalder de oprindelige datoer, og den endelige reservation flyttes til de ønskede datoer i gensidig samråd, baseret på tilgængelighed. Hvis dette ikke er muligt, vil du automatisk blive omfattet af betingelserne for afbestilling (artikel 5.6).

5.9. Hvis kunden ikke overholder de foregående artikler, vil Bastion Hotels betragte den endelige reservation som annulleret. Denne annullering vil blive betragtet som en annullering af en endelig reservation fra Kundens side (artikel 5.6). Kunden er fortsat forpligtet til at betale Bastion Hotels afbestillingsgebyret.

Artikel 6. Annullering

6.1. Bestemmelserne i denne artikel gælder med forbehold af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke kundens og/eller tredjeparters ansvar i henhold til almindelig lovgivning.

6.2. En hotelaftale er uigenkaldelig og kan ikke opsiges.

6.3. Specifikt for onlinereservationer er der ingen ret til opløsning for forbrugere i overensstemmelse med artikel 6:230p i den hollandske civillovbog.

6.4. Såfremt en specifik fortrydelsesregel gælder og/eller er nævnt på Bastion Hotels hjemmeside, vil dette blive set som en permanent del af tilbuddet, og dette gælder denne artikels bestemmelser om uigenkaldelighed. Kunden har herefter mulighed for at melde afbud som angivet på bastion Hotels hjemmeside. Hvis Kunden allerede har tjekket ind online, er annullering aldrig muligt igen, medmindre andet er angivet.

6.5. Annullering skal ske skriftligt, herunder online via det relevante værktøj/formular (www.bastionhotel.nl), via e-mail og dateret.

6.6. Med forbehold af bestemmelserne vedrørende gruppereservationer (artikel 5), medmindre andet er skriftligt aftalt, kan en reservation annulleres gratis indtil kl. 12.00 før ankomstdagen.

Artikel 7. Priser og betaling

7.1. Priserne kan variere efter type indkvartering, dag, reservationstidspunkt, betalingsbetingelser og afbestillingsbetingelser.

7.2. Kunden skylder Bastion Hotels de beløb, der er angivet i Hotelaftalen. Gæsten er til enhver tid medansvarlig for at betale den samlede pris for opholdet. Bastion Hotels kan opkræve et ekstra gebyr til kunden og/eller gæsten for særlige ydelser såsom brug af parkeringskælder, telefon, pengeskab mv. Omkostninger kommunikeres tydeligt.

7.3. Alle regninger, herunder regninger for annullering eller udeblivelse, betales af kunden og/eller gæsten kontant eller, hvis det er udtrykkeligt aftalt, inden for 14 dage efter fakturadatoen. Det relevante sted for Bastion Hotels, som fakturaen vedrører, er angivet som betalingssted.

7.4. Kunden anses for at indgå hotelaftalen eller enhver anden aftale på vegne af hver gæst. Ved at møde op angiver gæsten, at kunden var bemyndiget til at repræsentere ham i denne henseende.

7.5. Betaling sker i euro. Hvis Bastion Hotels accepterer betaling i udenlandsk valuta, gælder den til enhver tid gældende markedskurs. Bastion Hotels er berettiget til at opkræve maksimalt 10 % af beløbet i fremmed valuta som administrationsomkostninger ved betaling i fremmed valuta.

7.6. Bastion Hotels har ret til at nægte checks, girobetalingskort og andre lignende betalingsmidler, eller andre betalingsmidler end de ovenfor nævnte, eller til at knytte visse betingelser til accept heraf. Ydermere er det op til bastion Hotels, hvilke betalingsmetoder der tilbydes. Ved en online reservation vil betalingsmulighederne blive meddelt i god tid inden aftalens indgåelse. Bastion Hotels er berettiget til at kræve (en del af) forudbetaling. Dette gælder for alle typer reservationer og dette beløb afregnes i sidste ende med det endelige beløb, der skal betales. Ved aflysning tilbagebetales det allerede indbetalte beløb hurtigst muligt, senest inden for 14 dage.

7.7. Hvis Gæst/Kunde gør brug af Bastion Hotels Services under sit ophold, er Bastion Hotels berettiget til allerede at kræve betaling for de købte Services.

7.8. Såfremt gæsten/kunden ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, er han/hun, efter at Bastion Hotels har informeret ham om den forsinkede betaling, og Bastion Hotels har givet kunden en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser. , efter at betaling ikke er sket inden for denne 14-dages frist, tilkommer de lovpligtige renter af det stadig skyldige beløb, og Bastion Hotels er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som dette pådrager sig. Disse indsamlingsomkostninger udgør maksimalt: 15 % på udestående beløb op til € 2.500; 10 % på de næste 2.500 € og 5 % på de næste 5.000 € med et minimum på 40 €, =. Bastion Hotels kan fravige de angivne beløb og procentsatser til fordel for Kunden.

Artikel 8. Ansvar

8.1. Denne artikel gælder kun, hvis Kunden er en (juridisk) person, der handler i udøvelsen af sit erhverv eller sin virksomhed. Såfremt der er tale om en forbruger-kunde, er Bastion Hotels ansvar begrænset i det omfang loven tillader det.

8.2. Medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed fra Bastion Hotels side, påtager Bastion Hotels sig intet ansvar i nogen som helst form.

8.3. Medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed fra Bastion Hotels side, påtager Bastion Hotels sig intet ansvar for skader forårsaget af eller med gæstens køretøjer.

8.4. Medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed fra Bastion Hotels side, påtager Bastion Hotels sig intet ansvar for skade, der direkte eller indirekte opstår på nogen eller noget som helst som en direkte eller indirekte følge af en defekt eller hvad som helst i, i eller på noget løsøre eller fast ejendom. ejendom, som Bastion Hotels er ejer, forpagter eller lejer af, eller som på anden måde står til rådighed for Bastion Hotels.

8.5. Et ansvar for Bastion Hotels vil aldrig overstige værdien af Hotelaftalen eller erstatningen for skader, som er dækket af Bastion Hotels forsikringsselskab, eller skaden, som erstattet af enhver anden tredjepart til Bastion Hotels.

8.6. Bastion Hotels er fuldt ud skadesløs af Kunden med hensyn til ethvert krav, eller under et hvilket som helst navn, som en Gæst og/eller en tredjepart hævder eller måtte gøre gældende over for Bastion Hotels med hensyn til kravene, i ordets bredeste forstand, af hotelaftalen eller enhver anden aftale indgået af kunden. Denne skadesløsholdelsespligt gælder også for Hotelaftalen, hvis den af en eller anden grund er blevet opløst helt eller delvist.
Artikel 9. Force majeure

9.1. Force majeure omfatter blandt andet: sygdom blandt personale, der med rimelighed umuliggør forretningsdrift, krig, krigstrussel, optøjer, strejke eller industriel besættelse, vandskade, overgreb, terrorisme, brand, oversvømmelse, offentlige foranstaltninger.

9.2. I tilfælde af force majeure kan Bastion Hotels enten annullere eller suspendere aftalen. I så fald er der ingen forpligtelse fra Bastion Hotels side til at erstatte eventuelle skader.

9.3. Ovenstående gælder også, hvis force majeure indtræffer med personer og/eller ydelser og/eller institutioner, som Bastion Hotels benytter ved udførelsen af Hotelaftalen eller enhver anden aftale. Dette omfatter også, hvad der sker med de førnævnte personer og/eller tjenester og/eller institutioner som en suspenderende eller resolutiv betingelse eller misligholdelse af førnævnte personer og/eller tjenester og/eller institutioner. Bastion Hotels er ikke forpligtet til at påvise deres indflydelse på sin virksomhed.

9.4. Artikel 9 gælder kun, hvis Kunden er en (juridisk) person, der handler i udøvelsen af sit erhverv eller sin virksomhed. Er der tale om en forbruger-kunde, er der kun tale om force majeure i det omfang, det er lovligt muligt.

Artikel 10. Gældende lov og tvister

10.1. Hollandsk lov gælder for alle aftaler, uanset navn.

10.2. Med forbehold af nedenstående bestemmelser, og medmindre ufravigelige lovbestemmelser modsætter sig dette (såsom med hensyn til forbrugertvister), vil alle tvister, der måtte opstå fra en aftale, som disse vilkår og betingelser gælder for, helt eller delvist, blive afgjort af domstolen i Utrecht, medmindre Bastion Hotels foretrækker at give til dommeren på kundens og/eller gæstens domicil.

10.3. I tilfælde af en tvist, som ifølge reglerne i hollandsk procesret falder inden for distriktsrettens, underdistriktets absolutte kompetence, afgøres denne tvist udelukkende af den kompetente domstol, underdistriktet.

10.4. Enhver ugyldighed af en eller flere bestemmelser i betingelserne påvirker ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Hvis en bestemmelse, uanset årsagen, viser sig at være ugyldig, anses Bastion Hotels og Kunden og/eller Gæsten for at være enige om en gyldig bestemmelse, der tilnærmer den ugyldige bestemmelse så tæt som muligt i omfang og omfang.

Download de generelle vilkår og betingelser i PDF .

Laveste pris er garanteret

Gratis parkering

Gratis Wifi

Betal sikkert online, med konto eller kreditkort.
  • Ideal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Sofort
  • Mister Cash
  • CBC
  • JCB
  • Paypal
  • Maestro